1. Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je ten z advokátů, který Váš připad zpracovává, tedy pokud jej zpracovává Mgr. Michal Wija, LL.M., advokát, ev. č. ČAK 10623, IČ: 71332928, se sídlem Přístavní 1363/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice, pak je správcem osobních údajů Mgr. Michal Wija, LL.M., advokát. Pokud Váš případ zpracovává JUDr. Lenka Kučerová, LL.M., advokátka, ev. č. ČAK 13710, IČ 73628824, se sídlem Ježovská 303/2, 150 00 Praha 5, pak je správcem osobních údajů JUDr. Lenka Kučerová, LL.M., advokátka. V případě, že dochází k substituční spolupráci uvedených advokátů, pak jsou oba advokáti společní správci (dále jen „Společní správci“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

2. Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje klientů, potencionálních klientů, protistran, svědků a dalších osob, jejichž osobní údaje je nutné znát v souvislosti s klientskou prací anebo právním poradenstvím. Zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, firmu, IČ, DIČ, adresy pobytu, datum narození, rodné číslo, místo narození, emailové adresy, telefonní čísla, informace o vzdělání, fotografie, informace o zaměstnání, informace o kompetencích, zkušenostech a zájmech, spisové značky soudních či jiných řízení, informace o profesních oprávněních a členství, podpis, komunikaci s naší kanceláří a další informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb správci anebo Společným správcům poskytne.

3. Účel zpracování údajů

V souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR zpracováváme osobní údaje za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy – poskytování právních služeb, vedení spisové evidence, komunikace se subjekty údajů, plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů, případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran a za účelem plnění archivačních povinností.
Uchování osobních údajů za výše uvedenými účely trvá po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. Využití zpracovatelů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, resp. Společnými správci, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

  • Dodavatelé a poskytovatele zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jejichž využití je nezbytné či účelné pro efektivní poskytování právních služeb (zejm. poskytovatele IT služeb), 
  • Jiné advokátní kanceláře, daňoví poradci, účetní, auditoři či jiní poradci v těch případech, pokud právní služba vyžaduje součinnosti více advokátních kanceláři či pomoc specializovaných poradců, resp. vyúčtování právních služeb či uplatnění nároku na odměnu či úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím právních služeb. Klient je o zapojení těchto zpracovatelů do zpracování osobních údajů předem informován a k jejich zapojení je vyžádán jeho předchozí souhlas. 
  • Orgány státní správy v těch případech, kdy je předání informací právní povinností,
  • Účastníci soudních, správních či obdobných řízení, a to v těch případech, kdy pro efektivní právní poradenství je předání osobních údajů nezbytné.

4. Předání osobních údajů mimo EU

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Automatické zpracování

V rámci naší činnosti žádné osobní údaje automaticky nezpracováváme, ani neužíváme automatizované rozhodování.

6. Cookies

U návštěvníků našich webových stránek, zejm. potencionálních klientů, pro výše uvedené účely zpracováváme také cookies, které jsou nutné pro správné zobrazení této webové stránky. Jiné cookies, tj. např. statistické, marketingové, nezpracováváme.

7. Obchodní sdělení

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud zasílání uvedeného neodmítnou. Zasílání novinek a obchodních sdělení lze kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

8. Práva subjektů údajů dle GDPR

Dovolujeme si Vás informovat, že dle GDPR máte právo:

  • Požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • Požadovat výmaz osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce, resp. Společných správců, nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • Máte právo na přenositelnost osobních údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
  • Máte právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR,
  • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.